Uva Canavs (2024)

1. Canvas

 • Er is geen informatie beschikbaar voor deze pagina. · Informatie waarom dit gebeurt

2. Canvas - Illustere School - Universiteit van Amsterdam

 • Wat is Canvas? Canvas is de digitale leeromgeving van de UvA. Elk vak heeft een eigen 'pagina' waarop onder andere lesmateriaal wordt geplaatst. Docenten kunnen ...

 • Canvas

Canvas - Illustere School - Universiteit van Amsterdam

3. Student UvA

Student UvA

4. Canvas - UvA Teaching and Learning Centres (TLC)

 • Canvas is the digital learning environment that is used to support the UvA's regular teaching activities. Students can use Canvas to access all teaching ...

 • Assessment with Canvas

5. E-learning Canvas - UvA Teaching and Learning Centres (TLC)

 • Start je met doceren of wil je meer leren over de mogelijkheden binnen Canvas? Bekijk dan de Canvas-cursus 'Canvas voor UvA-docenten'.

 • Start je met doceren of wil je meer leren over de mogelijkheden binnen Canvas? Bekijk dan de Canvas-cursus ‘Canvas voor UvA-docenten’. In deze omgeving kun je op je eigen tempo een online training volgen waarin je onder andere leert hoe je:

6. Digitale oplossingen voor opdrachten

 • Alle UvA studenten toegang tot Microsoft 365, waar ze samen kunnen werken. ... Momenteel bieden we drie verschillende tools aan voor peer feedback in Canvas: ...

 • Elke verandering in de tentaminering van jouw vak, waardoor deze afwijkt van de informatie in de studiegids (vakomschrijving) moet eerst voorgelegd worden aan de programmadirecteur of onderwijsdirecteur. Het is niet mogelijk de tentaminering van het vak aan te passen zonder goedkeuring van de examencommissie.

7. Canvas Uva - PIXERS.NL

 • Canvas Uva ✓ Makkelijke installatie ✓ 365 dagen retourneren ✓ Bekijk andere patronen van deze collectie!

Canvas Uva - PIXERS.NL

8. Studieresultaten - Student UvA

 • Bekijk deelresultaten van actieve vakken in Canvas Externe link · Bekijk deelresultaten van afgesloten vakken in Canvas Externe link · Bekijk je studieresultaten ...

 • Een overzicht van je studieresultaten.

Studieresultaten - Student UvA

9. Linnen Universiteit van Amsterdam tote bag zwart-wit - UvA merchandise

 • Voeg een vleugje persoonlijkheid toe aan je dagelijkse routine met deze linnen tas met Universiteit van Amsterdam/University of Amsterdam opdruk.

 • Voeg een vleugje persoonlijkheid toe aan je dagelijkse routine met deze linnen tas met Universiteit van Amsterdam/University of Amsterdam opdruk. Deze tas is niet alleen een praktisch accessoire, maar ook een bewuste keuze voor duurzaamheid vanwege het hoogwaardige linnen met oekotex-label, wat betekent dat er geen mil

Linnen Universiteit van Amsterdam tote bag zwart-wit - UvA merchandise

10. UvA locations (including AUC) closed on Tuesday & Wednesday

 • 13 mei 2024 · Students and staff members are advised to check Canvas for more information. Response from UvA Executive Board. You can read the full ...

 • All University of Amsterdam locations on UvA campuses, including Amsterdam University College, will be closed on Tuesday 14 May and Wednesday 15 May 2024.

UvA locations (including AUC) closed on Tuesday & Wednesday
Uva Canavs (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated:

Views: 5460

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.